‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

Yeni 6331 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Değişiklikler Yenilikler Getirdikleri

6631 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 30  Haziran 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

6631 İş Sağlığı Güvenliği Kanunun iş yeri sahiplerini çalışanları etkileyecek bir çok getirdiği yenilikler değişiklikler ile birlikte uygulanmaya başlanmıştır.  

6631 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KANUNU İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri Başlığı altında

 İŞ VEREN AÇISINDAN AŞAĞIDAKİ YENİLİKLER GETİRİMİŞTİR. 

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

şeklinde sıralanan bir dizi kanun hükmü yer almaktadır. Bilindiği üzere kanunlar genel çerçeve çizer ve ne yapılması gerektiğini özetle belirtir, ayrıntılar o kanuna bağlı tüzükler ve yönemeliklerde belirtilmektedir. 

Yukarda bahsedilen her bir madde ile ilgili yapılması gerekenleri yapılmadığında ne gibi cezai yaptırımların olduğunu ICT SERT EĞİTİM DANIŞMANLIK olarak aşağıda özetlemeye çalışacağız. 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

madde de belirtildiği gibi Mesleki yani iş yerinde olaşabilecek tehlikelerin belirlenmesi risklerin hesaplanması çalışanlara bu konuda eğitimler verilmesi belirlenen tehlikelerin nasıl minimize edilmesi gerektiği vb uygulamalar istemektedir. kısaca bir iş yerinde iş yeri sahibinin İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ile ilgili bir sistem kurmasını ve yönetmesini istemektedir. 

Personele eğitimlerin aldırılması ile ilgili kanuna bağlı 07.04.2004 Tarihli Resmi Gazete yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 

Aşağıdaki eğitimleri iş kanununa tabi bütün iş yerleri aldırmak zorundadır. 

 

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma.

Yukarıdaki eğitimleri aynı zamanda sertifikalandırmalıdır. Eğitimler aldırmayan iş yerlerine cezai yaptırımlar getirilmiştir. 

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

iş yeri sahibinin veya vekilinin ilgili madde de görüldüğü gibi  İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili eleman alması eğitim verdirmesi risk değerlendirme yapması yetmemektedir. aynı zamanda bir OTO KONTROL sistemininde oluşturulması gerekmektedir. 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ÇALIŞANIN İSTİYATİFİNE BIRAKILMAYACAK KADAR ÖENMLİ BİR HUSUSTUR.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

aslında eski 4857 sayılı kanunda açıkça belirtilmediği halde uygulamada istenen risk değerlendirmeler 6331 sayılı bu yeni kanunda açıkça belirtilmektedir. 

iş yerleri iş yerinde meydana gelebilecek bütün riskleri değerlendirmeli sınıflandırmalı risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmalı ve riskleri bir sistem içerisinde sürekli değerlendirmelidir. 

6331 sayılı yeni kanunda belirtilen

 

Risklerden korunma ilkeleri

MADDE 5-(1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Risklerden kaçınmak.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

şeklinde Sistematik bir çalışma istemektedir. Risk değerlendirmelerini yapmayan İŞ YERLERİNE PARA CEZASI verilmektedir. 

İşyeri hekimleri ve işgüvenliği uzmanları

Kanun kapsamında 50 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri iş sağlığı uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmakla mükelleftir. Firmalar bu hizmeti 2 şekilde alabilmektedirler.Ya kendi bünyelerinde bir uzman veya işyeri hekimi çalıştırarak ya da dışarıdan hizmet alma şeklinde.Firmaların bünyesinde kaç saatlik bir hizmet almalarını hesaplamaları için öncelikle tehlike sınıfını bilmelidirler.Tehlike sınıfı belirlendikten sonra;

·         Çok tehlikeli işlerde iş sağlığı uzmanı istihdamı 36 saat ve işçi başına 10 dakika

·         Tehlikeli sınıfta iş sağlığı uzmanı istihdamı 24 saat ve işçi başına 5 dakika

·         Az tehlikeli işlerde iş sağlığı uzmanı istihdamı 12 saat ve işçi başına 5 dakika olarak belirlenmiştir.

(İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK)

 

Yine kanun kapsamında çalıştırması gereken işyeri hekimi sürelerini hesaplarken de;

·    Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dakika,

·    Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dakika,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika. (İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK )

 

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

 

İş veren yine kanun kapsamında;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğüve taşıdığıözel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısıile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araçve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatlarıyaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarınısağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

 

Sağlık gözetimi

İşveren çalıştırdığı personeli işe almadan önce,iş değişikliğinde,İşkazası, meslek hastalığıveya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,İşin devamısüresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla  muayene ettirmek zorundadır.

Ayrıca;

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Çalışanların yükümlülükleri

Kanun işçiye de bazı yükümlülükler getirmektedir.

·      Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

·      İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

·      Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

·      İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

·      Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

·      İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.

·      Ayrıca kanun kapsamında çalışılan işyerlerinde çalışan temsilcisi de zorunlu olarak görevlendirilmelidir.

 

İşsağlığıve güvenliği kurulu

Kanun kapsamında 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

Kanunun getirdiği bir diğer konuda yerine getirilmeyen hükümler için para cezaları öngörülmüştür.Cezalar oldukça yüksek olup devamı halinde cezalar katlanarak devam etmektedir.

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

İş veren;işyerini İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.

 

İlgili Eğitimler

ISO 31000 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİM KURS PROGRAMI

Ankara 21 Temmuz 2022 Perşembe 22 Temmuz 2022 Cuma
Başvur
İstanbul 28 Temmuz 2022 Perşembe 29 Temmuz 2022 Cuma
Başvur

Online Eğitimler