‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

Çevre Danışmanlık Çevre Görevlisi Çalıştırma Hizmetlerimiz Nedir Çevre Danışmanlık Firması Firmaları ile Çalışma Zorunluluğu var mıdır Görevleri Sorumlulukları Yükümlülükleri Nedir Nelerdir ? 

ICT SERT Çevre Danışmanlık Eğitim Mühendislik olarak tecrübeli Çevre Mühendislerimiz ve Çevre Görevlilerimiz ile firmanız da Çevre Kanunu ve Çevre Kanununca Alınması Gerekli İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre Görevlisi çalıştırması gereken ve Çevre Yönetim Birimi kurması gereken firmaların bu iş ve işlemlerini yapan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık  konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi ile  Çevre Danışmanlık Hizmetleri ve Çevre Görevlisi çalıştırma ve istihdam hizmetleri vermekteyiz. 

Çevre Görevlisi Nedir?

Yaptıkları faaliyetler sonucu çevre kirliliğine sebep olan tesislerin ÇEVRE KANUNU’NA dayanılarak çıkarılan mevzuatlara uyumunu sağlayan ve alınan tedbirlerin uygunluğunu değerlendiren yıl içinde iç denetim ve eğitim faaliyetleri düzenleyen personele  Çevre Görevlisi denir.

Çevre Görevlisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili yönetmelikler çerçevesinde yetkilendirilmiş personellerdir.

Çevre Danışmanlık Firması Firmaları Nedir ? 

Çevre Yönetim Birimi olmayan ve Çevre Görevlisi çalıştırmayan Firmalara Çevre Görevlisi istihdam eden ve çevre yönetimi hizmeti vermesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi sahibi firmalara Çevre Danışmanlık Firması, Firmaları denir.  

Çevre Görevlisi Çalıştırma İstihdam etme ve Çevre Danışmanlık Firması ile Çalışma Zorunluluğu var mıdır?

 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1  ve EK-2 listesinde yer alan Firmalar;

Kendi Çevre Görevlisini istihdam edip sürekli çalıştırması ve Çevre yönetim birimlerini kurması

Veya

Bakanlık tarafından Yetkili Çevre danışmanlık firmasından firmalarından Çevre Görevlisi çalıştırma hizmeti  satınalarak çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır. 

Çevre Danışmanlık Firması ve Çevre Görevlilerinin Hizmet verdikleri Firmalara Çevre ile ilgili Görevleri Sorumlulukları Yükümlülükleri Nedir Nelerdir?

a) Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

b) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları en geç takip eden ayın on beşine kadar  işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak ve sisteme yüklemekle,

c) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak, bu raporları işletme sahibine veya yetkilisine sunmak ve sisteme yüklemekle,

ç) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve takip eden her yılda, işletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle, düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı raporları sisteme yüklemekle,

d) İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamakla,

e) İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit tarihinden itibaren  en geç otuz gün içerisinde uygunsuzluğa ilişkin raporu sisteme yüklemekle ve  işletme sahibine/yetkilisine uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin raporu sisteme yüklemekle,

f) İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

g) İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla,

ğ) Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmakla,

h) İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmekle,

ı) SGK hizmet belgesi ve dökümlerini 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmekle,

i) Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

j) Vize dönemi içinde en az bir kere Bakanlık tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmakla,

k) İşletme ile ilgili öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.