‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi  Danışmanlık Hizmetlerimiz Belgesi Sertifikası Standardı İçeriği Faydaları  Yararları Nedir Nelerdir ?

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi  Danışmanlık Hizmetlerimiz Nedir ?

ICTSERT ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ile  ilgili uzman Danışman ve Eğitmenleri ile Kamu Kurum kuruluşları Özel sektör  kuruluşlarında ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin kurulması konusunda  Danışmanlık Eğitim hizmeti vermektedir.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi  Belgesi Sertifikası Nedir ?

ISO 31000 Belgesi Sertifikası Nedir ?

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Standardı  firmaların kurum kuruluşların Kurumsal risklerini nasıl değerlendireceği  ve nasıl yönetileceği ile ilgili bir uluslararası bir standarttır.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi  belgelendirme veya sertifikalandırma amaçlı kullanılmayan bir kılavuz  standarttır. O yüzden ISO 31000 Standardında da açıkça belgelendirme ve  sertifikalandırma amacı taşımadığı açık şekilde yer verilmektedir.

ISO 31000 Belgesi veya ISO 31000 Sertifikası  şeklinde bir sertifika yoktur. Bu şekilde sertifika veren firmalar akreditasyonu olmayan bir sertifika vermektedirler.

Kurumsal Risk Nedir ?

Her çeşit ve büyüklükteki kuruluş, hedeflerine ulaşıp  ulaşamayacaklarına dair belirsizlik yaratan iç ve dış faktörler ve etkilerle  karşı karşıya gelir. Bir kuruluşun hedefleri üzerindeki bu belirsizliğe kurumsal  risk denir.

Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Nedir?

Her kuruluşun bütün faaliyetleri bir kurumsal  risk içerir. Kuruluşlar riski tanımlayıp analiz ederek ve sonra  da risk kriterleri çerçevesinde riski, risk işleme yoluyla azaltmak gerekip  gerekmediğini değerlendirmesine Kurumsal  Risk Yönetimi denir.

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Neden Kurulur Faydalar Yararları Nedir  Nelerdir?

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı uyum içerisinde  uygulandığında ve sürdürüldüğünde, risk yönetimi bir kuruluşa aşağıdakileri  gerçekleştirebilmeyi sağlar:

 • hedefleri gerçekleştirme olasılığını arttırmak;
 • proaktif yönetimi teşvik etmek;
 • kuruluş genelinde riski tanımlama ve işleme gerekliliğinden  haberdar olmak;
 • fırsatların ve tehditlerin belirlenmesini iyileştirmek;
 • ilgili yasal ve düzenleyici şartlara ve uluslararası normlara  riayet etmek;
 • zorunlu ve gönüllü raporlamayı iyileştirmek;
 • yönetimi iyileştirmek;
 • hissedarların güven ve itimadını sağlamak;
 • karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturmak;
 • kontrolleri iyileştirmek;
 • risk işleme için kaynakları etkili bir biçimde ayırmak ve  kullanmak;
 • işletme etkinliğini ve verimliliğini iyileştirmek;
 • sağlık ve güvenlik performansını ve bunun yanı sıra çevre  korumasını artırmak;
 • hasar önlenmesini ve olay yönetimini iyileştirmek;
 • hasarları en aza indirmek;
 • örgütsel öğrenmeyi geliştirmek; ve
 • örgütsel esnekliği geliştirmek.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Standardı çok  sayıda hissedarın ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir, örneğin:

a) kendi kuruluşları içerisinde risk yönetim politikası  geliştirmekten sorumlu olanlar; 

b) kuruluşun tamamında veya belirli bir alan, proje veya  faaliyette riskin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamakla yükümlü olanlar;

c) kuruluşun, risk yönetimindeki etkisini değerlendirmek  zorunda olanlar; ve 

d) riskin nasıl yönetildiğini bu belgeler kapsamında kısmen  veya tamamen açıklayan standartlar, esaslar, prosedürler ve uygulama esasları  geliştirenler.

Birçok kuruluşun mevcut işletme uygulamaları ve süreçleri,  risk yönetimi öğeleri içerir ve farklı çeşit risk ve durumlar için birçok  kuruluş halihazırda resmi bir risk yönetim süreci benimsemiştir.
Bu gibi  durumlarda bir kuruluş, ISO  31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Standardı ışığında var olan uygulama  ve süreçlerini gözden geçirmeye karar verebilir. 
ISO  31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı “risk yönetimi” ve “riski  yönetme” ifadelerinin ikisi de kullanılmaktadır. Genel anlamda “risk yönetimi”,  riskleri etkili bir şekilde yönetmek için kullanılan yapıları (ilkeler, çerçeve  ve süreç) ifade eder; “riski yönetme” is bu yapıları belirli risklere uygulama  anlamına gelir.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Faydaları Yararları Nedir Nelerdir ?

a) Değer yaratır.
b) Örgütsel süreçlerin bütünleyici parçasıdır. 
c) Karar verme yaklaşımlıdır.
d) Açık bir şekilde belirsizliği irdeler.
e) Sistematik, yapılandırılmış ve vaktindedir.  
f) Mevcut olan en iyi bilgiye dayalıdır.
g) Kuruluşa özeldir.
h) İnsanı ve kültürel faktörleri hesaba katar.
i) Şeffaf ve kapsayıcıdır. 
j) Dinamik, yinelemeli ve değişime hassastır.
k) Kuruluşun devamlı geliştirilmesini ve iyileştirilmesini kolaylaştırmaktır.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Standardı  Kapsamı İçeriği Maddeleri  Bölümleri Nedir ?

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Standardı Nedir ?

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı, risk yönetimi hakkında  ilkeleri ve genel esasları düzenler. 
ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı, herhangi bir kamusal,  özel veya toplumsal girişim, birlik, grup veya birey tarafından kullanılabilir.  Bu yüzden, ISO  31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı herhangi bir endüstriye  veya sektöre özgü değildir.  

NOT Kolaylık için, ISO  31000 Risk Yönetim Sistemi Standardında kullanan farklı  kullanıcıların hepsi “kuruluş” terimiyle ifade edilmiştir.  

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı, bir kuruluşun ömrü  boyunca çok çeşitli faaliyetlerine uygulanabilir; bu faaliyetler stratejiler,  kararlar, işlemler, süreçler, fonksiyonlar, projeler, ürünler, servisler ve  aktifleri içerir.  
ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı niteliği ne olursa  olsun, pozitif veya negatif sonucu olsun veya olmasın her tür riske  uygulanabilir.  
ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı her ne kadar genel  esaslar sağlasa da, kuruluşlar çapında risk yönetimi birliğini teşvik etmeyi  amaçlamaz. Risk yönetimi planlarının ve çerçevelerinin tasarımı ve uygulanması  sürecinde, belirli bir kuruluşun değişen ihtiyaçları, özel hedefleri, bağlamı,  yapısı, işlemleri, süreçleri, projeleri, ürünleri, servisleri veya aktifleri ve  benimsenen belirli yöntemleri hesaba katılmalıdır. 
ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı, mevcut ve gelecekteki  standartlardaki risk yönetimi süreçlerini düzene sokmak için kullanılması  hedeflenmektedir. ISO  31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı, belirli risklerle ve/veya  sektörlerle ilgili olan standartları destekleyen genel bir yaklaşım sağlar ve bu  standartların yerini almaz.  
ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı, sertifika amacı  taşımaz.

Iso 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardının İçeriği Nedir Nelerdir ?

İçindekiler

Önsöz  
Giriş  
1 Kapsam  
2 Terimler ve tanımlar  
3 İlkeler  
4 Çerçeve  
4.1 Genel  
4.2 Emir ve bağlılık  
4.3 Risk yönetimi için çerçeve tasarımı  
4.3.1 Kuruluşu ve bağlamı anlama  
4.3.2 Risk yönetim politikası oluşturma  
4.3.3 Sorumluluk  
4.3.4 Örgütsel süreçlerle bütünleşme  
4.3.5 Kaynaklar  
4.3.6 İç haberleşme ve raporlama mekanizması oluşturma  
4.3.7 Dış haberleşme ve raporlama mekanizması oluşturma  
4.4 Risk yönetimini yürürlüğe koyma  
4.4.1 Risk yönetimi için hazırlanan çerçeveyi yürürlüğe koyma  
4.4.2 Risk yönetim sürecini yürürlüğe koyma  
4.5 Çerçeveyi izleme ve gözden geçirme  
4.6 Çerçevenin devamlı iyileştirilmesi  
5 Süreç  
5.1 Genel  
5.2 İletişim ve danışma  
5.3 Bağlam oluşturma  
5.3.1 Genel  
5.3.2 Dış bağlam oluşturma  
5.3.3 İç bağlam oluşturma  
5.3.4 Risk yönetim sürecinin bağlamını oluşturma  
5.3.5 Risk kriterlerini tanımlama  
5.4 Risk hesaplama  
5.4.1 Genel  
5.4.2 Risk tanımlama  
5.4.3 Risk analizi  
5.4.4 Risk değerlendirme  
5.5 Risk işleme  
5.5.1 Genel  
5.5.2 Risk işleme seçeneklerini seçme  
5.5.3 Risk işleme planları hazırlama ve yürürlüğe koyma  
5.6 İzleme ve gözden geçirme  
5.7 Risk yönetim sürecini kaydetme  
Ek A (bilgilendirici) Gelişmiş risk yönetimin özellikleri  Kaynakça