‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Belgesi Sertifikası Danışmanlık Nedir Nasıl Nereden Alınır Kim verir ?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Sertifikası Nedir ?  

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre, organizasyonların enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performanslarını yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını sağlayan yönetim sistemi Standardına ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı denir. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı şartlarını sağlayan firmalara uluslararası Belgelendirme kurumları tarafından denetlenip  verilen belgeye sertifikaya ISO 50001 Belgesi veya ISO 50001 Sertifikası denir. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerjinin sistematik yönetimi yoluyla maliyet,  sera gazı emisyonu ve diğer çevresel etkilerin azaltılmasını sağlayacaktır. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyona uygulanabilir. Uygulamaların başarısı, organizasyonun tüm seviyelerinin ve özellikle üst yönetimin katılımına bağlıdır. 

 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, bir enerji politikası oluşturmak ve uygulamak, amaç ve hedefler belirlemek ve yasal gereklilikleri ve önemli seviyedeki enerji kullanımına ilişkin bilgileri göz önünde bulunduran eylem planları hazırlamak ve geliştirmek için oluşturulacak bir enerji yönetim sisteminin gerekliliklerini gösterir.

ISO 50001 Belgesi Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 50001 Belgesini almak için öncelikle ISO 50001 Belgesi Danışmanlık Firması ile anlaşıp  ISO 50001 Enerji  Yönetim Sistemi standardıyla uyumlu bir Enerji Yönetim Sistemi oluşturulması gerekir.

ICTSERT ISO 50001 Belgesi almak isteyen firmalara Enerji Yönetim Sisteminin kurulması ve ISO 50001 belgesinin alınması için danışmanlık eğitim hizmetleri vermektedir. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur Danışmanlık Firması Neler Yapar?

ICTSERT Danışmanlık olarak ISO 50001 Belgesi alacak firmalar ile Danışmanlık Eğitim sözleşmesi imzalanır ve sözleşme sonrasında aşağıdaki faaliyetler sırası ile yerine getirilir. 

1.     Mevcut Durum Analizi

ICTSERT tarafından Projede görev alacak Danışman ve Eğitmenlerin atamasının yapılması ve Firma Üst Yönetim ile görüşme, Firmanın mevcut Enerji tüketim yapısının ve durumunun analiz edilmesi, Enerji Tüketim Makine Cihazların incelenmesi, var ise Enerji Verimliliği ile ilgili etüt çalışmalarının incelenmesi yok ise Enerji verimliliği ile ilgili Etüt çalışmalarının yapılması,  

2.     Proje Planlaması

ISO 50001 Eğitim Danışmanlık  tarihlerinin karşılıklı olarak belirlenmesi, ISO 50001 çalışmalarında bulunacak firma personelinden Üst Yönetim tarafından Enerji Yönetim Ekibinin  Belirlenmesi ve atamalarının yapılması,  ISO 50001 İş Planının hazırlanması  ve Onaylanması

3.     ISO 50001 Eğitimlerinin Verilmesi

ICTSERT Danışmanları ve Eğitmenleri tarafından Enerji Yönetim Ekibine ve Üst Yönetime aşağıdaki eğitimlerinin verilmesi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

4.     Yönetim ve Organizasyon Yapının İncelemesi

Firmanın organizasyonunun kontrol edilmesi. Organizasyon içerisinde Enerji Yönetimine göre pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması , personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,  Enerji Yönetim Sisteminin Kapsam ve Sınırlarının Belirlenmesi,  Enerji  Politikasının oluşturulması,  Enerji Performans Hedeflerinin Ve Amaçlarının belirlenmesi,  

5.     ISO 50001 Enerji Envanterinin Belirlenmesi Enerji Verimliliği Aksiyonlarının oluşturulması

 ICTSERT Danışmanları tarafından Birim Sorumluları ile görüşme, Ölçüm Ve Diğer Verilere Dayanan Enerji Kullanım Analizinin yapılması, Enerji Kullanım Analizine Dayanarak Önemli Enerji Kullanım Alanlarının Belirlenmesi, Geçmiş verilerin değerlendirilmesi/ düzenlenmesi (scada verileri / geçmiş kayıtlar) ,Enerji envanterinin (referans hattının) oluşturulması, İyileştirme tasarımlarının yapılması , İzleme ölçüm analizlerin yapılması, Performans göstergelerinin değerlendirilmesi, Aksiyon planının oluşturulması , Dokümantasyon yönteminin belirlenmesi ve  dokümante edilmesi (Örnek: yönetmelikler, prosedürler, proses haritaları, proses Enerji  planı, iş akış diyagramları vb.)

6.     ISO 50001 Dokümanlarının Hazırlanması

ISO 50001 Standardının zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü (Doküman Kontrol, Kayıtların Kontrolü,  Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü, Düzeltici ve Önleyici faaliyetler,  İç tetkik) prosedürlerin belirlenmesi ve dokümante edilmesi , Bütün enerji verimliliği ile ilgili politika prosedür talimatların şartname form rapor vb dokümanların hazırlanması,  Enerji  El Kitabının dokümante edilmesi

7.     ISO 50001 Dokümanlarının Onayı ve Yürürlüğe Alınması

 Hazırlanan tüm ISO 50001 dokümanların ilgili sorumlusu tarafından kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi ve onaya sunulması

 Tüm ISO 50001 dokümanların onaya sunulması ve uygulamalara başlanması Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması

8.     ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Uygulanması Kayıtlarının oluşturulması ve gerekli revizyonların yapılması

Enerji Yönetim Sistemi prosedürleri dokümanlarına göre uygulamaların yapılması kayıtların oluşturulması, gerekli ise dokümanlarda gerekli revizyonların ve iyileştirmelerin yapılması

9.     ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Kontrolü İç Tetkik İç Denetimlerinin yapılması

Enerji Yönetim Ekibine ve Üst Yönetimin belirlediği personele İç Tetkik Eğitimlerinin verilmesi

İç tetkik Planın Hazırlanması duyurulması,  İç denetimlere ilişkin soru listelerinin oluşturulması İç Denetimlerin yapılması ve raporlanması,  Gerekli Düzeltici Faaliyetlerin açılması Takip denetiminin yapılması ve uygunsuzlukların kapatılması

10.ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Üst Yönetim tarafından  Değerlendirilmesi Gözden Geçirilmesi

iso 50001 Enerji  Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor hazırlanması ,  YGG toplantısının yapılması ve Enerji  Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi kararlarının alınması ve toplantı kayıtlarının oluşturulması

11.ISO 50001 Belgelendirme Kuruluşa Müracaat Denetim ve ISO 50001 Belgesinin alınması

 ISO 50001 Belgelendirme firmasının belirlenmesi,  Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması, Başvurunun yapılması ve denetim günün alınması, Belgelendirme Denetiminin yapılması ve ISO 50001 Belgesinin alınması

ISO 50001 Belgesi Nereden Alınır ? Kim verir ?

ISO 50001 Danışmanlık Eğitim firmasının şirketinize ISO 50001 standardı ile ilgili yapacağı dokümantasyon eğitim ve danışmanlık hizmeti neticesinde kurulan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uluslar arası ISO 50001 belgelendirme Firmalarına müracaat edilir ve denetime tabii tutulur. ISO 50001 Belgelendirme Denetimi başarı ile tamamlanması ile firmanız adına düzenlenen ISO 50001 Belgesi alınır.

ISO 50001 Belgesinin alınacağı Belgelendirme Kurumunun mutlaka ISO 50001 konusunda akredite olması gerekir. Akredite olmayan ISO 50001 Belgesi geçersiz bir belgedir.