‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

Stratejik Planlama Plan Hazırlama Danışmanlık Hizmeti 

Stratejik Planlama Stratejik Plan Nedir ?

Stratejik planlama, Stratejik Plan Hazırlama  kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.  

Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

Stratejik Planlama Plan Nedir ?

Stratejik Planlama;

 • Sonuçların planlanmasıdır Girdilere değil, sonuçlara odaklıdır,
 • Değişimin planlanmasıdır. Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler,
 • Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara uyarlanması gerçekçidir,
 • Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder Kaliteli yönetimin aracıdır,
 • Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir,
 • Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur,
 • Hedeflenen sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur,
 • Katılımcı bir yaklaşımdır.

Stratejik Plan sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki elemanların katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz.

Stratejik Planlama Plan Ne Değildir ?

Stratejik planlama ;

 • Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.
 • Bir şablon değildir. Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır.
 • Salt bir belge değildir.
 • Stratejik planın hazırlanması, gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Planın sahiplenilmesi ve harekete geçilmesi gerekir.
 • Asıl olan stratejik plan dokümanı değil, stratejik planlama sürecidir.
 • Sadece bütçeye dönük değildir.  Stratejik planlama sürecinde kaynak durumu dikkate alınmakla beraber, yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi gerekir.

Stratejik Plan Hazırlamanın Amacı Nedir ?

Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur:

 • NEREDEYİZ?
 • NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?
 • GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?
 • BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?

Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur.

“Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır.

“Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabı ise; kuruluşun var oluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek stratejik amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir.

Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemler olan stratejiler ve faaliyetler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır.

Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır.

Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır Stratejik Planlama Sürecinde Nelere Dikkat Edilir ?

Stratejik planlama çalışmalarına en geniş katılım sağlanmalı, bu kapsamda kuruluşun değişik birimleri ve seviyelerindeki çalışanlar planlama sürecine dahil edilmelidir. Ayrıca kuruluş, ortak aklı devreye sokarak bir bütün olarak kendisini tanıma fırsatı bulacak ve bu sürecin bir yan ürünü olarak kurum içi iletişim ve motivasyon güçlenecektir. Gerektiğinde kapsamlı bir durum analizi için kuruluşun faaliyet alanıyla ilgili diğer kuruluşların ve kesimlerin görüşlerinin alınması gerekmektedir.

Üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez bir koşuludur. stratejik planlama ekibi, üst yönetimle iletişim içinde gerekli çalışmaları yürütecek ve raporlayacaktır. İhtiyaç halinde kuruluş dışından danışmanlık veya hizmet alınması mümkündür. stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek planlama ekibinin, durum analizinden başlayarak amaca uygun bir yapıda kurulması yapılacak çalışmaların başarısı için kritik bir öneme sahiptir. 

 Stratejik Planlama Danışmanlık Eğitim Hizmetlerimiz Nedir ?

5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ile birlikte kamu kurumalarında Stratejik Plan hazırlama zorunluluğu getirilmişti. Bu kanun ile birlikte kamu kurumları Stratejik plan hazırlama işlemlerine girdiler fakat Türkiye’de daha yaygın olmayan ve yeni bir anlayış getiren bu kanun ile birlikte Stratejik Plan hazırlama hususunda büyük zorluklar yaşandı. Bazı kamu kurumları işini ciddiye alarak Stratejik Planlama danışmanlık hizmeti veren Profesyonel danışmanlık firmalarından şirketlerinden hizmet aldırarak 5 yıllık Stratejik Planlarını hazırladılar. İşin ciddiyetinde olmayan ve sayısı azımsanmayacak derecede çok olan çoğu kamu kurumu ise copy past tekniği ile bu çalışmaları yapan kurumlardan yapılan çalışmaları değiştirerek kanuni zorunluluklarını yerine getirebilmek için  Stratejik Planlarını hazırladılar.  Tabi bu kurumlar hiç bir bilimsel çalışmaya dayanmayan ve başkasının ceketini kendisine uydurmaya çalışan bir yöntem seçtikleri için Maliye Bakanlığının daha sonra Performansa dayalı Bütçe uygulaması ile epey zorluklar çektiler, Stratejik Planlarında yer alan hedeflere göre performanslarını sunmaları gerekiyordu ve kendine has ve gerçek verilere dayanmayan bu hedefler Performans Programlarını Maliye Bakanlığına sunar iken epey zorluklarla karşılaştılar. 

Kamu kurumlarında durum böyle iken Özel sektörde ise durum içler acısı bu konuda hiç bir kanuni zorunluluğu olmadığı için özel sektörde bu konu nedir diye bakmadılar bile fakat yukarda anlatılan yöntemler ve stratejik planın bir kuruma neler sağlayabileceği bahsedildi. ICT SERT EĞİTİM DANIŞMANLIK olarak biz gerek kamu gerekse özel sektördeki iş yerlerine tavsiyemiz şudur " İş yeri işyeridir kamusu özeli olmaz "  bir işyerinin kurumsallaşma yönünde adımları olmaz ise yok olma yönünde adımlar attığını belirtmek isterim. O yüzden her iş yerinin en az 5 yıllık stratejilerini hedeflerini amaçlarını gerçek misyonunu gerçek vizyonunu ve bu verilere dayalı bütçelerini planlamaları gerekir.

Bu anlamada özel sektöre Devlet KOSGEB aracılığı ile destek de vermekte KOSGEBİN veri tabanına kaydı olan veya kayıt yaptıran kuruluşlar Genel Destek programı içerisinde yer alan danışmanlık desteği kapsamında Stratejik Planlama Danışmanlık Hizmeti alabilirler fakat burada şunu belirtmem gerekir, danışmanlık hizmeti alacağınız firmanın TSE 13573 Hizmet Yeri Yeterlilik belgelerine sahip olması gerekmektedir. ICT SERT olarak bu belgeye sahibiz ve sizlerle bu konuda çalışmak isteriz.

ICTSERT Danışmanlık bir kuruluşta Stratejik Plan Hazırlama sürecinde aşağıdaki danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vererek kurumun Stratejik Planlama sürecini yürütmektedir.

1.  Stratejik Planlama Nedir Farkındalık Eğitimi :

Eğitimde Üst Yönetim İçin 1 gün sürer ve aşağıdaki konular anlatılır

 • Stratejik Planın gerekçeleri
 • Üst yönetimin sorumlulukları
 • Üst yönetimin stratejik planı değerlendirme kriterlerini tanımlama
 • Stratejik plan / Risk ilişkisi

 Stratejik Plan Hazırlama Ekibine 2 gün sürer ve aşağıdaki konular anlatılır.

 • Stratejik Planın gerekçeleri
 • Stratejik Planın hazırlama yaklaşımı
 • Stratejik Planın dokümantasyonu
 • Stratejik plan / Risk ilişkisi

2. Paydaş Analizi Eğitimi

Stratejik Plan Hazırlama Ekibine verilir ve 1 gün sürer.

3. SWOT Analizi Eğitimi

Stratejik Plan Hazırlama Ekibine verilir ve 2 gün sürer.

4. PEST Analizi  Eğitimi

Stratejik Plan Hazırlama Ekibine verilir ve 2 gün sürer. 

Stratejik Planlama Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Kurumun stratejik planlama çalışmasına yönelik olarak; yukarıda belirtilen konularda eğitim çalışmasını gerçekleştirilir ve eğitim dokümanları hazırlanır.
 • Kuruma Durum Raporlarının analizi yapılır.
 • Paydaş değerlendirmelerinin yapılması için anket hazırlanır ve kurum tarafından tedarik edilen paydaş görüşlerini değerlendirilir, paydaş analizi raporu hazırlanır.
 • SWOT, PEST Analizi sonuçları değerlendirilir.
 • Kurumun bünyesinde gerçekleştirilecek olan Geleceğin Öngörülmesi, Stratejik Amaçların, İlke ve Politikaların, Strateji Hedeflerinin ve Uygulama Hedeflerinin belirlenmesi çalışmasına moderasyon desteği verilir.
 • Stratejik Plan dokümantasyonu için danışmanlık desteği verilir.
 • İzleme-Ölçme-Değerlendirme Modeli oluşturulur.
 • Kurumun 5 yılını kapsayan Stratejik Planı hazırlanır