‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

Süreç Proses İş Akışı Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetlerimiz Nedir Nelerdir ?

Süreç Proses İş Akış Yönetim Sistemi Nedir?

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde Kamu idarelerinin İç Kontrol Sistemlerini kurumlarını ve yönetmeleri istenmektedir. İç Kontrol Sistemi ile birlikte kamu idarelerinde Süreç Proses İş Akış Yönetim Sisteminin kurulması istenmektedir.

Kamu idarelerinde Süreç Proses İş Akış Yönetim Sisteminin kurulması ile süreçler kontrol altına alınmakta,  performansları iyileştirilmekte, Stratejik Planın temellerini oluşturan gerçek hedeflerin ortaya çıkması sağlanmaktadır. 

Kamu kurumları unutmamalıdır ki iyi bir iç kontrol sistemi oluşturmak iyi bir Süreç Proses İş Akış yönetimini oluşturmaktan geçer, sadece iş akışları çizmek süreç yönetim sistemini oluşturmak anlamana gelmez.

Bu yazımızda Süreç Proses İş Akış Yönetim Sistemi ile ilgili genel bilgiler verilecektir.

Süreç Proses İş Akış Yönetim Sistemi sadece kamu kurumlarını ilgilendirmez özel sektörde süreç yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak zorundadır, kurumsallaşmak isteyen bütün işyerlerini kapsamaktadır. 

Kurumsallaşmak isteyen, yaptığı işlerin ne olduğu, kimin , nasıl ve ne zaman yaptığını, hataların nerelerden kaynaklanmakta, neyi iyileştirirsem karlılık artar, iş yükü dağılımı nasıl olmalı vb bir çok sorunun cevabını bilmeyen bir çok işyeri bulunmaktadır. Bu tür iş yerleri kamu olsun özel olsun iş yerinin bütün hücrelerine varana kadar filmini çekmeli ve ne nasıl nerede niçin ne zaman kim  gibi sorularına cevap bulması için mutlaka süreç proses iş akışı yönetim danışmanlığı almalı ve süreçlerini belirlemelidir. 

Süreç Proses Nedir ? Faaliyet Nedir? Arasındaki Fark Nedir Nelerdir ?

Süreç Proses Nedir ?

ISO 9001 standardında verilen süreç tanımı;

“Girdileri Çıktı Haline Getiren Birbirleriyle Etkileşimli Faaliyetler Takımı”  

olarak tanımlanmıştır.

Genel anlamada süreç proses ; Belirli bir hedef doğrultusunda, etkileşim halinde bulunduğu süreç ya da Faaliyetlerden aldığı girdileri pukö’ye uygun olarak işleyen, bu girdileri çıktılara dönüştüren ve ait oldukları sistemlere üst düzeyde katma değer sağlayan faaliyetler bütündür.

Faaliyet Nedir?

Faaliyet ; Bir işin ardışık uyumlu hiyerarşik anlamda yapılandırılmış halidir.

Süreç Proses FaaliyetArasındaki Fark Nedir Nelerdir ?

Faaliyet= Tanımlama Biçimlendirme Anlamına Gelmektedir

Süreç= Amaca Yönelik Yapılandırma Anlamına Gelmektedir

Süreç yaklaşımı ilkesinin uygulanması genellikle şu sonuçları doğurur

İstenen sonucu elde etmek için gerekli faaliyetleri sistemli bir şekilde belirtme Ana faaliyetleri yönetmek için sorumluluk ve sorumlular için yetkilerin saptanması Ana faaliyetlerin yeteneğinin ölçümü ve analizi Kuruluşun tüm fonksiyonları içindeki ve bunların kendi aralarındaki ana faaliyetlerin tanımlanması Kuruluşun ana faaliyetlerini iyileştirecek - kaynaklar, metotlar ve materyaller gibi - faktörlere odaklanmak, Tedarikçilerle, müşterilerle ve diğer ilgili taraflarla yapılan faaliyetlerin etkisi, sonucu ve riskinin değerlendirilmesi.

Süreçler/Prosesler Nasıl Belirlenir ?

Süreçleri belirlemek aşağıdaki faktörler için önemlidir. Süreçte ya da sürecin ait olduğu sistemde ulaşılabilecek üst seviyedeki fayda için, Süreçlerin sürekli kontrol altında tutulması, izlenmesi ve ölçülmesi gerekir. Süreçler doğru belirlenmezse istenmeyen sonuçlara yüksek maliyetlere katlanılabilir.

Süreçlerin/Proseslerin Ortak Özellikleri Nedir ? DÖNÜŞTÜRME: Süreçler girdiyi daha değerli bir çıktıya dönüştürmelidir. GERİ BESLEME: Süreç sonucunda ortaya çıkan verilerin tekrar süreci bilgi olarak beslemesi. TEKRARLANABİLİRLİK: Bir sürecin defalarca aynı şekilde işleme özelliğidir. ETKİLEŞİM: Bir sürecin işlediği sistemdeki diğer faaliyet ve/veya süreçlerle ilişki içerisinde olmasıdır. Her sürecin bir ANA SORUMLUSU ve KAYNAKLARI bulunmalıdır.

Bütün kuruluşlarda süreçler mevcuttur ve ilk yaklaşım, en uygun yollarla onları tanımayı ve yönetmeyi sağlamak olmalıdır. Süreçler yazılı talimatlar, kontrol listeleri, görsel medya, elektronik metotlar, grafiksel canlandırmalar akış şemaları İle belgelenirler DOKÜMAN haline getirilebilirler

Süreçler/Prosesler Faaliyetlerden Nasıl Ayırt Edilir ?

Bir süreci belirlerken aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekir. Bu kriterleri sağlamayanlar faaliyet olarak adlandırılır.

1-Tanımlanabilen 2-Ölçülebilen 3-Yinelenebilen 4-Kontrol edilebilen 5-Katma değer oluşturan

Süreçlerin/Proseslerin Temel Unsurları Nedir?

1-Tedarikçiler: Sürecin girdilerinin birini veya birkaçını temin eden kişi veya kuruluşlardır. 2-Girdiler: Sermaye, İşgücü, Zaman, Ekipman, vb. Süreç girdileridir. 3-Çıktılar: Girdilerin, süreç içinde hedef kitle ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde katma değer oluşturmasını sağlayan dönüşümün sonucudur. 4-Hedef kitle: Sürecin çıktılarını kullanan kurum içinden veya dışından gerçek veya tüzel kişiliklerdir. 5-Süreç performans ölçütleri: Hedef kitle ihtiyaç ve beklentilerini ne derece karşıladığını ölçmeye yarayan göstergelerdir. 6-Hedef Kitle ihtiyaç ve beklentileri: Hizmetler hakkında hedef kitle tarafından veya hedef kitle adına tanımlanmış özelliklerin tümüdür. 7-Süreç faaliyetleri: Girdinin çıktıya dönüşmesi için, süreç içinde yer alan tüm faaliyetlerdir. 

Süreç Proses İş Akışı Yönetim Danışmanlık Faaliyetleri Nedir?

ICT SERT danışmanlık olarak gerek KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ SÜREÇ YÖNETİMİ kapsamında olsun gerekse kurumsallaşmak isteyen özel sektör firmaları olsun bütün iş yerlerine SÜREÇ YÖNETİM DANIŞMANLIK hizmeti vermekteyiz.

Süreç yönetim danışmanlık faaliyetlerinde 

Süreçlerin neler olduğu belirlenmekte

Süreçlerin birbirine etkisi nedir ve hangi noktalarda etki etmektedir belirlenmekte

Faaliyetlerle Süreçler birbirinden ayrılması sağlanmakta

Katma değer yaratan kritik süreçler belirlenmekte

Her bir süreç analiz edilerek iş akışları çıkartılmakta

Her bir sürecin girdisi, çıktısı, süreç performans kriterleri, kaynaklar, tedarikçiler, müşterileri, ihtiyaçları, beklentileri, vb bütün parametreleri belirlenmekte

kurumun hedefleri ve hedeflerin ölçülmesindeki parametreleri belirlenmekte

Süreç haritaları oluşturulmakta 

istenirse hizmetlerimiz arasında olan Süreç Yönetim Sistemi yazılımı ortamına aktarılarak  Süreç Yönetimi İş Akışları Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi yazılımı ile daha etkin ve verimli bir kullanım sağlanmaktadır.