‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

Sera Gazı Emisyon Raporu Nedir İçeriği Nedir Hangi Bilgiler Yer Alır Nereden Nasıl Ne Zaman Hazırlanır ve Nereye Sunulur Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir ? 

Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu Nedir ?

Sera Gazı Emisyon Raporu Tesislerin Daha Önce Bakanlığa sunmuş oldukları ve Onaylattıkları Sera Gazı İzleme Planına göre verilerin izlenmesi toplanması ve izleme planındaki izleme yöntemine göre Sera Gazı Emisyonlarının hesaplanması ve raporlanması ile oluşturulan bir raporlama beyanıdır.

Sera Gazı Emisyon Raporu Yıllık olarak Hazırlanır ve Sera Gazı Emisyon Raporunun ait olduğu yıldaki 1 Ocak 31 aralıktaki Sera Gazı Emisyonları miktarlarını içerir.

Yıllık Sera Gazı Emisyon raporu, daha önce Bakanlıkça onaylanmış olan Sera Gazı izleme planı çerçevesinde oluşturulur.  İşletmeler, izleme dönemi boyunca gerçekleşen sera gazı emisyonlarını Yönetmelik ve Tebliğde şart koşulan şekilde, hazırlamış olduğu Sera Gazı İzleme Planı ile uyumlu şekilde izlemek ve raporlamakla yükümlüdür.

Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu Nereden Nasıl Ne Zaman Hazırlanır ve Nereye Sunulur?

Sera Gazı Emisyon Raporu İzleme Planında olduğu gibi yine Bakanlık tarafından elektronik ortamda hazırlanan Raporlama sistemi üzerinden hazırlanır. İzleme Planından farkı ise Bakanlık Hazırlanan ilk Taslak yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunu herhangi bir şekilde incelemez ve onaylamaz.

Tesisler Sera Gazı Emisyon Raporları İzleme Planındaki yılın bitimi ile hazırlamak zorundadır.  Hazırlanan Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu taslak bir Rapordur ve Bakanlığa Sunulmadan Önce Doğrulayıcı Kuruluşlara doğrulatılması gerekmektedir. 

Doğrulanmış Sera Gazı Emisyon Raporları Bakanlığa en geç izleme yılından sonraki yılın 30 Nisanına kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Örneğin 2016 yılana ait bir Sera Gazı Emisyon Raporunu Tesis 2017 Ocak Şubat aylarında hazırlamalı ve Doğrulayıcı Kuruluşa onaylattıktan sonra en geç 30 Nisan 2017 tarihine kadar Bakanlığa sunmalıdır.

Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu Hazırlama İzleme Adımları Nedir ?

 1. Yıllık Sera Gazı emisyon raporunun hazırlanabilmesi için Bakanlık tarafından onaylanmış bir izleme planının mevcut olması gerekir.  Sera Gazı Emisyon Raporlama için gerekli verilerin ilgili olanları, Sera Gazı  İzleme Planından otomatik olarak Taslak Yıllık Sera Gazı emisyon raporuna çekilecektir.  Sera Gazı emisyon Raporlama sırasında tesis, her bir kaynak akışı ve emisyon kaynağı için emisyonların hesaplanmasını sağlayacak verileri girer. Yıllık Sera Gazı emisyon raporunun tesis tarafından hazırlanmasını takiben raporun, akredite doğrulayıcı kuruluş tarafından incelenebilmesi için gerekli olan rapora erişim izni Sistem üzerinden verilir.
 2. Sera Gazı Doğrulayıcı kuruluş, Online Çevre Sistemi üzerinden Taslak Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporuna Ulaşır ve bu Taslak Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunun  incelemesini yapar. Tesis, doğrulayıcı kuruluş tarafından talep edilen belge ve bilgileri sunar. Doğrulamaya tabi tutulan Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporuna dair görüşler oluşturulduktan sonra doğrulama raporu hazırlanır ve Sistem üzerinden işletmeye iletilir.
 3. Doğrulayıcı Kuruluştan yapmış olduğu doğrulama faaliyetleri sonucunda oluşan Doğrulama Raporunu aldıktan sonra, bu raporu kendi hazırlamış olduğu ve Doğrulanmış Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu ile beraber Bakanlığa Sistem üzerinden en geç 30 Nisan tarihine kadar gönderir.
 4. Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu ve doğrulama raporu ile ilgili olarak ihtiyaç halinde ek bilgi ve belge talep edebilir.

 

Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu İzleme Planın Uyumu Nedir Nasıl Olmaldır?

Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu daha önce hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanmış İzleme Planı ile uyumlu olmalıdır.

Bu uyumu aşağıdaki şekilde açıklamak gerekir. 

 • İzleme Planında belirtilen izleme yöntemi dışında Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunda farklı bir yöntem uygulanamaz.
 • İzleme Planında belirtilmeyen herhangi bir kaynak akışı  ile ilgili Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunda hesaplama yapılamaz.
 • İzleme Planında belirtilemeyen herhangi bir kademe Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunda uygulanamaz
 • İzleme Planında belirtilmeyen herhangi bir emisyon kaynağı Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunda belirtilemez
 • İzleme Planında belirtilmeyen herhangi bir hesaplama faktörü Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunda belirtilemez.

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı gibi doğru bir Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu hazırlamak doğru bir izleme planından hazırlamaktan geçer.

Bakanlık tarafından onaylanmış olan Sera Gazı İzleme Planı, Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunun doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanmasına olanak vermiyorsa Sera Gazı İzleme Planı uygun şekilde revize edilerek Bakanlık onayına Çevre Bilgi Sistemi üzerinden sunulmalıdır. İzleme planında İzleme ve Raporlama Tebliğine uygun olarak değişiklikler yapıldığında, bu değişiklikler Bakanlık onayını takiben geçerlik kazanır ve Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunun hazırlanmasına bu şekilde devam edilir.

Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunun İçeriği Nedir Hangi Bilgiler Yer almalıdır ?

İzleme ve Raporlama Tebliğine göre Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu aşağıdaki bilgilerin bir raporda toplanması ile hazırlanır.

Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunun İçeriği

 1. Tesis Tanımı:
  1. Tesisin adı ve tam yazışma adresi,
  2. Tesiste yürütülen ve Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan faaliyetlerin tipleri ve sayıları,
  3. Belirlenen temas kişisine ilişkin adres, telefon, faks ve e-posta bilgileri,
  4. (ç) Tesisin ve/veya ana firmanın sahibinin adı,
  5. Tesisin koordinatları,
 2. Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunu Doğrulayan Doğrulama Firması iletişim bilgileri,
 3. Raporlamanın Ait Olduğu Yıl,
 4.  İlgili onaylanmış ve doğrulanmış izleme planına referans ve planın sürüm sayısı,
 5. Tesis işletimindeki değişiklikler, Bakanlıkça onaylanmış izleme planında raporlama döneminde gerçekleşen değişiklikler ve geçici sapmalar, geçici ve kalıcı kademe değişiklikleri, bu değişikliklerin nedenleri, geçici değişikliklerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile kalıcı değişikliklerin başlangıç tarihleri,
 6. Tüm emisyon kaynakları ve kaynak akışlarına ilişkin aşağıdaki Bilgiler:
  1. t CO2(eşd) olarak ifade edilen toplam emisyonlar,
  2. CO2 haricindeki sera gazları için “ton” olarak ifade edilen toplam emisyonlar,
  3. 19 uncu madde uyarınca hangi izleme yönteminin (ölçme/hesaplama) kullanıldığına dair bilgi,
  4. Uygulanan kademeler,
  5. Faaliyet verisi:
   1. Yakıtlar için, yakıt miktarı (ton veya Nm3 olarak) ve NKD (GJ/t veya GJ/ Nm3 olarak) verisi,
   2. Bütün diğer kaynak akımları için miktar (ton veya Nm3 olarak),
  6. 33 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlara göre ifade edilen emisyon faktörleri, birimsiz oran olarak ifade edilen biyokütle oranı, yükseltgenme ve dönüşüm faktörleri,
  7. Yakıtlar için emisyon faktörleri enerji yerine kütle ile ilgili olduğunda, ilgili kaynak akışının NKD için ikame verisi.
 7. Kütle dengesi yönteminin uygulandığı durumlarda, kütle akımı, tesisten içeri ve dışarı her bir kaynak akışı için karbon içeriği, varsa biyokütle oranı ve net kalorifik değeri,
 8. Raporlanacak diğer bilgiler:
  1. TJ olarak ifade edilen veya prosese giriyorsa t veya Nm3 olarak ifade edilen yanmış biyokütle miktarları,
  2. Emisyonları belirlemek için ölçüm temelli yöntem kullanıldığında, t CO2 olarak ifade edilen, biyokütle kaynaklı CO2 emisyonları,
  3. Varsa, yakıt olarak kullanılan biyokütle kaynak akışlarının net kalorifik değeri için ikamesi,
  4.   t ve TJ olarak ifade edilen, yanmış biyosıvılar ve biyoyakıtların miktarları ve enerji içerikleri,
  5. 47 nci madde uyarınca, t CO2 olarak ifade edilen, bir tesise transfer edilen veya bir tesisten transfer edilen CO2,
  6. 46 ncı madde uyarınca, t CO2 olarak ifade edilen, bir tesise transfer edilen veya bir tesisten transfer edilen dahili CO2,
  7. CO2 transferi olduğu durumlarda, transfer eden ve edilen tesislere ilişkin kimlik bilgileri,
  8. t CO2 olarak ifade edilen, transfer edilen biyokütle kaynaklı CO2,
 9. Ölçüm Temelli yönteminin uygulandığı durumlarda:
  1.  CO2’nin, yıllık fosil CO2 emisyonları ve biyokütle kullanımı kaynaklı yıllık CO2 emisyonları olarak ölçüldüğü yer,
  2.  Yıllık saatlik ortalama ve yıllık toplam değer olarak ifade edilen, sera gazı konsantrasyonları ve baca gaz akışı ölçümleri,
 10. 20 nci madde kapsamında asgari yöntem uygulandığında, yöntemin uygulandığı emisyon kaynakları ve kaynak akımları için emisyonları belirlemeye yönelik gerekli tüm veri ile birlikte, faaliyet verisi için ikame veri, hesaplama faktörü ve bir kademe yöntemi altında raporlanacak olan diğer parametreler,
 11.  Veri boşluklarının oluştuğu ve 56 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca ikame veri ile kapatıldığı durumlarda:
  1.  Her bir veri boşluğunun oluştuğu kaynak akışı veya emisyon kaynağı,
  2.  Her bir veri boşluğunun nedenleri,
  3.  Her bir veri boşluğunun başlangıç ve bitiş tarihi ile saatleri,
  4. İkame veriye dayanarak hesaplanan emisyonlar,
  5. İkame veri için tahmin yönteminin izleme planında yer almadığı hallerde, kullanılan yöntemin ilgili zaman süreci içinde emisyonların eksik tahminine yol açmayacağına dair belgeleri de içerecek şekilde tahmin yönteminin detaylı tarifi,
 12. Raporlama yılı süresince tesisin sera gazı emisyonları ile ilgili, raporlama dönemi boyunca tesiste olan diğer değişiklikler,
 13. Varsa, birincil alüminyumun üretim seviyesi, raporlama dönemi süresince anot etkisinin sıklığı ve ortalama süresi veya raporlama dönemi süresince anot etkisi aşırı gerilim verisi, ek-3 kapsamında CF4 ve C2F6 için tesise özgü emisyon faktörlerinin en güncel tespitinin sonuçları ve kanalların toplama verimliliğinin en güncel tespitinin sonuçları,
 14.  Tesis için kullanılan atık tipleri, yakıt veya girdi olarak kullanımlarından kaynaklanan emisyonlar, ilgili atık mevzuatında belirtilen sınıflandırma kullanılarak raporlanır. Bu amaç ile ilgili altı haneli kod tesiste kullanılan ilgili atık tiplerinin isimleri ile birlikte belirtilir.

Farklı emisyon kaynaklarından veya aynı tip faaliyete ait her bir tesisin aynı tip kaynak akımlarından kaynaklanan emisyonlar, bahse konu faaliyet tipi için kümelenerek raporlanabilir.

 Bir raporlama dönemi içinde kademeler değiştiğinde, işletme emisyonları hesaplayacak ve raporlama döneminin ilgili bölümleri için yıllık raporda ayrı bölümler olarak raporlayacaktır.

Yıllık Emisyon Raporu Hazırlanır iken Dikkat Edilecek Hususlar Nedir Nelerdir ?

1. Sera Gazı Emisyon Raporu Eksik Bilgi İçermemelidir

 Yıllık Sera Gazı emisyon raporları, işletmelerce tam bütün eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Tesis, Bakanlığın Online Çevre Bilgi Sistemine giriş yaptıktan sonra Sera Gazı Emisyonu Takip Uygulaması Sistemi  aracılığıyla bu Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporlamayı eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür. Sistem, işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış olup raporlamayı kolaylaştıracak çeşitli fonksiyonlara ve açıklamalara sahiptir ve zorunlu olarak doldurulacak alanlar gösterilmektedir.

Bu alanların gerekli şekilde doldurulamaması durumunda işletme (örneğin; işletmenin açıklamasının, ilgili alana sığmaması) ek açıklamalarını ve ilgili belgeleri Sisteme ayrıca yükleyebilir. Benzer şekilde ilk bakışta anlaşılmasının zor olduğu düşünülen açıklamalar için de ek destekleyici bilgiler Sisteme işletme tarafından yüklenebilir.

2. Tesis ile İlgili Değişiklikler Bildirilmelidir

 Bir tesisin işletmecisi ve şirket ünvanı değişirse bu durum Bakanlığa bildirilmelidir. Şirket ortaklık yapısının değişmesi durumunda da  yine de işletme, emisyonların yılın tamamı için raporlanmasından sorumludur.

Sera Gazı İzleme planında belirtilen metodun veya uygulanan kademenin raporlama dönemi içinde değişmesi gibi durumlar, Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporunun birden fazla izleme planına dayanmasına sebep olabilir. İşletme, bir Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu için birden fazla onaylanmış izleme planı kullanabilir.

İşletme, operasyonel süreçlerinde önemli değişiklikler olursa bunları Bakanlığa bildirmelidir

3. Tesis Herhangi bir Emisyon Üretmemesi Durumunda Yine de Emisyon Raporunu Hazırlamalı ve Doğrulatmalıdır.:

Sera Gazı izleme planı sunmakla yükümlü tesisler, raporlama dönemi içinde çeşitli sebeplerle (örneğin; üretimin durması) herhangi bir emisyona sebep olmamış olabilirler. Bu gibi durumlarda da işletme Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu hazırlamakla ve doğrulatmakla yükümlüdür

Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporu Hazırlama Danışmanlık Faaliyetlerimiz Nedir Nelerdir ?

ICTSERT Profesyonel Danışman ve Uzmanları ile Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporlarının Hazırlanması ile ilgili Danışmanlık Hizmetlerini sunmaktadır.

Sera Gazı Emisyon Raporu Danışmanlık Hizmetlerimizde öncelikle Bakanlıktan onaylansa bile İzleme Planı baştan sona gözden geçirilmekte ve eksiklikleri tespit edilip gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra Sera Gazı Emisyon Raporu hazırlama çalışmalarına başlanmaktadır.

Aşağıda özetle yapılan danışmanlık faaliyetlerinin adımları yer almaktadır.

SERA GAZI İZLEME PLANIN KONTROLÜ

 1. TESİS İLE İLGİLİ İZLEME SİSTEMİNİN KONTROLÜ
  1. Tesis ve faaliyetlerinin tarifi kontrolü,
  2. Yıllık faaliyet verilerinin tespitinin kontrolü
  3. Her faaliyet için yıllık faaliyet verilerinin kontrolü
  4. Her faaliyet için hesaplama faktörlerinin kontrolü
  5. Tesisin yıllık tahmini emisyonlarının kontrolü
  6. Tesis kategorisinin kontrolü
 2. İZLEME YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve KONTROLÜ
  1. Hesaplama temelli;
  2. Kullanılacak yöntemin tespiti
  3. Kaynak akışlarının tespiti
  4. Kademelerin tespiti (Karar Ağacı)
  5. Faaliyet verisinin tespiti
  6. Hesaplama faktörlerinin belirlenmesi
  7. Hesaplama için varsayılan değerler mi kullanılacak? Analiz mi yapılacak? Bu işlemin her iki yönden hesap edilerek ve mevzuat da dikkate alınarak işletmenin menfaatine hareket edilmesi.
  8. Yapılan hesaplamaların gözden geçirilerek “GEREKİYOR İSE” “Revize Elektronik İzleme Planının tekrar yapılması”
 3. BELİRSİZLİK DEĞERLENDİRMELERİNİN KONTROLÜ
 4. VERİ YÖNETİMİ VE KONTROLÜ İLE İLGİLİ DOKÜMANLARIN KONTROLÜ

SERA GAZI EMİSYON RAPORUNUN HAZIRLANMASI

 1. Faaliyet Verisinin Belirlenmesi ve İzlenmesi
  1. Sürekli Ölçüm İle Yapılanlar
  2. Stok Değişikliği Dikkate Alınarak Yapılanlar
 2. Kaynak Akışlarına ait Birleşik Belirsizliklerin Hesaplanması   
 3. Hesaplama Faktörlerinin Belirlenmesi
  1. Varsayılan Değerlerin Kullanılması
  2. Analize Dayalı Değerlerin Kullanılması
 4. Var ise Biyokütle Yakıtlardan Kaynaklanan Emisyonların Hesaplanması
 5. Nihai Emisyonlarının Hesaplanması
  1. Eksik ve Kayıp Verinin İkame Edilmesi
  2. Standart Yöntem Hesaplamalarının Yapılması