‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

Kalkınma Ajansları Proje Danışmanlık Firması Firmaları Şirketleri

Kalkınma Ajansları; Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü çalışma ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK'ları bir araya getiren, Kamu tüzel kişiliğine sahip, düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma birimleridir.  

Teknik kapasitesi yüksek, uygulayıcı değil faal bölgesel aktörleri destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları, sorumluluk alanlarında sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliklerini belirli bir plan çerçevesinde geliştirerek bölgesel kalkınma sağlamayı amaçlar. 

Mevzuatın öngördüğü üzere Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler teknik destek ve mali destekler olarak ikiye ayrılır. Mali destekler ise faiz desteği, faizsiz kredi desteği ve doğrudan finansman destekleri olarak üçe ayrılır.  Doğrudan finansman destekleri,  proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği, ve doğrudan faaliyet desteği şeklinde uygulanır. Gerekli görülen durumlarda ajans aşamalı teklif çağrısı yöntemi ile destek sağlayabilir. 

Her bir destek türüne ilişkin kurallar farklıdır ve her ilan döneminde ilgili destek türüne ilişkin standart kuralların yanı sıra destek programına özgü bazı kurallar da belirlenebilmektedir. Bu kurallar her destek türüne ilişkin hazırlanan başvuru rehberlerinde düzenlenir. 

KALKINMA AJANSLARININ VERDİĞİ DESTEKLER 

1. Teknik Destekler 

2. Mali Destekler

          A) Doğrudan Finansman Desteği 

- Proje Teklif Çağrısı Yönetimi 

         * Aşamalı Teklif Çağrısı Yöntemi 

- Doğrudan faaliyet Desteği :

Ajansın yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yatırımlardır. (Yönetmelik, Madde, 12) 

- Güdümlü Proje Desteği 

          B) Faiz Desteği : 

Faiz desteği kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır. (Yönetmelik, Madde, 29) 

          C) Faizsiz Kredi Desteği :

Ajans tarafından kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için ilgili  aracı  kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır. (Yönetmelik, Madde, 30) 

Programlar hakkında daha detaylı bilgi almak ve uzmanlarımıza danışabilirsiniz